มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2565-2566
และมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถและทำคุณประโยชน์ให้ประเทศจำนวน 3 ท่าน ในสาขาวิชาการจัดการแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนางศิริวรรณ สุคนธมาน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แก่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร พร้อมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 1,009 คน ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวรายงานสรุปต่อประธานในพิธีถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 17,954 คน มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 คณะ ได้แก่ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะโลจีสติกส์และเทคโนโลยีการบิน คณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท เปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ โลจีสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานองค์กรภาคในท้องถิ่น เช่น องค์กรการปกครองท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทผู้ประกอบการชั้นนำ เช่น บริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทแฟลช เอ๊กซ์เพลส จำกัด ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้นำทางธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือ “องค์กรสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านโลจีสติกส์และเทคโทคโนโลยี” มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถปฏิบัติงานได้จริงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มุ่งส่งเสริมสร้างความรู้และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในระบบห้องเรียนสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปีที่6 ปวช. และรองรับการเรียนแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบคุณวุฒิทางวิชาชีพเพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี และปริญญาโท โดยคณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้มีความสามารถเฉพาะทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

แผนกรับสมัครนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพย์เบอร์โทรศัพท์ : 02 744 7356-65
หรือติดตามข่าวสารผ่านเฟสบุกมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก https://www.facebook.com/Southeast.ac.th

แหล่งข่าว: ไบรท์ ทู ยู