รพ.พญาไท 2 ผลักดันศักยภาพการแพทย์เหนือฟ้า ยกระดบับริการเวชศาสตรก์ารบิน มอบสุขภาพดีแก่นักบิน – ลูกเรือ

รพ.พญาไท 2 เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจสุขภาพของบุคลากรด้านการบิน ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความ เสี่ยง และมีความกดดันสูง จึงเตรียมพร้อมอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรชั้นนำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ การแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และรายการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุม เพื่อมอบบริการตรวจสุขภาพให้กับ บุคลากรด้านการบิน ได้เข้าถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และในราคาพิเศษที่สามารถเข้าถึงได้”
สำหรับรายการตรวจสุขภาพเวชศาสตร์การบินพลเรือน รพ.พญาไท 2 จะมุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ อย่างละเอียดโดยเข้มงวดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยขององค์กรการบินระหว่างประเทศ และครอบคลุม ทุกด้าน อาทิ ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสายตาอย่างละเอียด ตรวจ การท างานของ ตับ ไต เม็ดเลือด ตรวจระดับไขมัน เอกซเรย์ปอด และครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งยังจัดรายการตรวจสุขภาพในราคาสบายกระเป๋ า โดยรายการตรวจสุขภาพประจำปี นักบิน สำหรับต่อใบอนุญาตนักบิน ราคาเริ่มต้น เพียง 3,800 บาท และรายการตรวจสุขภาพประจำปีลูกเรือ (Cabin Crew) ตามมาตรฐานสากลระดับโลก องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) ราคาเริ่มต้นเพียง 2,590 บาท เท่านั้น