รพ.พญาไท 2 ผลักดันศักยภาพการแพทย์เหนือฟ้า ยกระดบับริการเวชศาสตรก์ารบิน มอบสุขภาพดีแก่นักบิน – ลูกเรือ

รพ.พญาไท 2 เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจสุขภาพของบุคลากรด้า […]

Read More