คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก ครั้งที่ 6/2564

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก
ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายอานนท์ ยังคุณ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก ครั้งที่ 6/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธาน

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. …. โดยที่ประชุมฯ ได้แสดงความคิดอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น อาทิ การเพิ่มประเด็นการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีปิดปาก ทั้งทางอาญา ปกครอง และวินัย ให้สอดคล้องกับหลักการสากล ควรสร้างหลักประกันหรือเพิ่มมาตรการการคุ้มครองเพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สัดส่วนของโทษที่จะใช้ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดในคดีปิดปาก การคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกฟ้องคดีปิดปาก การแบ่งหมวดหมู่ของร่างพระราชบัญญัติฯ การกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และการกำหนดอายุความ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจะนำมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป