คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่จากกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ร่วมกับ อาสาสมัครยุติธรรม กรมคุมประพฤติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้อาสาสมัคร คุมประพฤติ ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครยุติธรรมที่มีความประสงค์ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 73 ราย

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562