คุ้มครองสิทธิฯ เปิดกระบวนการคิด “Design Thinking for Innovation”

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดกระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม “Design Thinking for Innovation”ส่งเสริมองค์ความรู้ พร้อมพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพองค์การในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วย “Design Thinking for Innovation” กระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผ่านทางออนไลน์ระบบ ZOOM โดยมี นายศุขโข สืบสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน และมี ข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพในการนำกระบวนการคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรมของกรมฯ เข้าร่วม

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิเศษ วีรังคบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการออกแบบ และทีมวิทยากร คุณพิมพ์สิริ นิลโกสิตย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรกรมฯ เกี่ยวกับหลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อนำกระบวนการและหลักการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยคิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมฯ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป