คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด “ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2564”

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมความคิด พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2564 “สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อตรวจประเมิน องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น เข้าสู่การตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review โดยมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

สำหรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิ และเสรีภาพ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ฯลฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาตรวจประเมิน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรทั้งหมด 4 องค์กร ได้แก่ 1) กรมกิจการผู้สูงอายุ 2) กรมอนามัย 3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ 4) บริษัท โซป เอ็น เซนท์ จำกัด ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือก เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ต่อไป