คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จังหวัดชัยภูมิ รุ่นที่14

คุ้มครองสิทธิฯ ขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พร้อมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ มุ่งให้นำไปใช้สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 14) จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รุ่นที่ 14 จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาและบูรณาการระบบเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้นำทางศาสนา เครือข่ายยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนำร่อง จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วม


สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกลไกการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จากนั้น เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจของอาสาสมัครยุติธรรม” โดย ผู้แทนสำนักงานกองทุนยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองพยาน นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านระบบ E – MEDIATION และภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทภารกิจหน่วยงาน ภารกิจเครือข่ายภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน” โดยผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด