คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงาน

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ฉบับที่ 3 (ครั้งที่ 5) ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง สถานการณ์ พัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการทรมานฯ การอุ้มหายทและการควบคุมตัว โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับกรมฯ อาทิ สถานะและความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และคณะอนุกรรมการฯ ช่องทางการร้องเรียน มาตรการการเยียวยา รวมถึงมาตรการการป้องกันการทรมานในสถานที่คุมขัง นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และหลักการห้ามผลักดันกลับ (non – refoulement) ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุมฯ จะถูกนำไปรวบรวมและประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก UPR ฉบับที่ 3 เพื่อให้รายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเสนอสหประชาชาติต่อไป