คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 มุ่งติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) รอบ 12 เดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการและตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน นอกจากนี้ ได้พิจารณารายการ/โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการแต่ไม่มีงบประมาณรองรับ ทั้งนี้ เพื่อจะได้เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป