คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ หน่วยงานที่สำคัญหารือมาตรการและแนวทาง กรณีการชุมนุมทางการเมือง

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ หน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หารือมาตรการและแนวทาง กรณีการชุมนุมทางการเมือง มุ่งให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีการชุมนุมทางการเมือง ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 12 หน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าร่วม ซึ่งมี นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วม เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง โดยได้ร่วมกันเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับกรณีการชุมนุมทางการเมืองให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 ประเด็น ทั้งนี้ ได้ให้กระทรวงยุติธรรมประชุมพิจารณา และแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป