คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ จ.นครราชสีมา เปิดรับฟังปัญหาฯ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ จ.นครราชสีมา เปิดรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และภารกิจด้านอื่น ๆ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ประชุมร่วมกับ นายวิเชียร ไชยสอน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ พันตำรวจเอกลิขิต ถนอมเชื้อ ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (สอบสวน) ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา เข้าร่วมด้วย เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม อาทิ การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในการจัดการสำนวนคงค้าง การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินตามโครงการค่าตอบแทนฯ การส่งเสริมสิทธิแก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา มาตรา 134/1 การขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 รวมถึงการถ่ายทอดการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 รวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป