คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 5/2564 รวมเป็นเงินกว่า 4 แสนบาท

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ครั้งที่ 5/2564 รวมเป็นเงินกว่า 4 แสนบาท

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม10-06 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings..โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา เป็นเลขานุการ และมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 13 จังหวัด เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ สถิติการยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อศาลอุทธรณ์ ผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ รวมถึงรายงานสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ต่อมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายและผลการศึกษา วิเคราะห์สถิติ โดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ​ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการนำไปให้ปรับปรุง​ พัฒนางานในส่วนการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยา​ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน​ และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์และกรณีจำเลย รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ราย โดยอนุมิติจ่ายเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 446,900 บาท