สนุกคิด สนุกทำ ” ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล “

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดโครงการ Rethink Academy โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบแบบแผน (Logical Thinking) คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมไปถึงสามารถบูรณาการนำความคิดสร้างสรรค์มาทำผลงาน (Creative) และฝึกการทำงานเป็นทีม (Collaborative) จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยน้องจะได้รับผลงาน Micro : bit (สำหรับ Coding Journey Camp 2021) หรือหุ่นยนต์ (สำหรับ Robotics Journey Camp 2021) ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองคนละ 1 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วย 2 ค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้แก่
• ค่ายส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง Coding Journey Camp 2021
• ค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ Robotics Journey Camp 2021
วัตถุประสงค์
เป็นค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลค้นพบพรสวรรค์ และอาชีพใหม่ในอนาคตผ่านการเรียนเขียนโค้ดเพื่อเสริมการคิดเป็นระบบพร้อมกับการเขียนโค้ดที่สร้างสรรค์และสนุก เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการเรียนและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นระบบผ่านการสร้างหุ่นยนต์ เสริมสร้างการคิดเป็นระบบ ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ฝึกคิด วิเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็นระบบ
เงื่อนไขในการสมัคร
• นักเรียนในระดับชั้นประถมปลาย (ป.4-6)
• นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
• กลุ่มละไม่เกิน 50 คน และใช้ระบบพี่ดูแลน้อง และกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม คละระดับชั้น
การสมัครและรายละเอียดเข้าร่วม
สามารถสมัครเข้าร่วมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล (สมัครออนไลน์) หรือดูรายละเอียดการเข้าร่วมแคมป์ได้ที่เว็บไซต์ www.rethinkacademyth.com
กำหนดการ
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 1 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2564
• ปิดรับใบสมัคร 7 ตุลาคม 2564
• ค่ายพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง Coding Journey Camp 18 – 20 ตุลาคม 2564
• ค่ายพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ Robotics Journey Camp 27 – 29 ตุลาคม 2564

ติดต่อสอบถาม
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217, 221
e-mail : ratthapong@absolutealliances.com
facebook : Rethink Academyth
เว็บไซต์ : www.rethinkacademyth.com