คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco webex Meetings โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการ มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ทำหน้าที่ประธาน และมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะอนุกรรมการ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และนางสาวจรวยพร สุขสุทิตย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ และผู้แทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง และพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ ฝ่ายเลขาฯ จะรวบรวบความเห็นและประเด็นต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมฯ ต่อไป