คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมจัดสัมมนาการดำเนินธุรกิจฯ ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมจัดสัมมนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : ทศวรรษใหม่แห่งการดำเนินงาน (วันที่ 4)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทย อาทิ UNDP, IOM, ILO, UN Women, UNEP, Unicef, UNESCAP และ UN WGonBHR จัดการสัมมนาการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก : ทศวรรษใหม่แห่งการดำเนินงาน (UN Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific : The New Decade of Actions?) (วันสุดท้าย) ผ่านทางระบบออนไลน์

สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมนรวี อำพลพิทยานันท์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำ Twitter (Southeast Asia) และ คุณ ส รัตนมณี พลกล้า ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับภาคประชาสังคม : ธุรกิจที่ส่งเสริมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการทำหน้าที่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ การสัมมนาฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานสัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Bangkok Business and Human Rights Week : BBHR Week) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564 โดยมี ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก จำนวนประมาณ 3,000 คน เข้าร่วม