คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสาวจรวยพร สุขสุทิตย์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย กลุ่มกฎหมาย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ซึ่งได้มีการอภิปรายสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. โดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และคณะทำงาน และได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ซึ่งผู้เข้าร่วมฯ ได้นำเสนอสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในประเด็นผู้ไร้สัญชาติ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงเสนอแนะในประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการควรมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย อีกทั้งแนวทางการรับเรื่องในกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ กรมฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดมาประมวล เพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ต่อไป