คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณา และคัดเลือกองค์กร “สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 12/2564 “สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 12/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อตรวจประเมินองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคมและภาคประชาสังคม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น เข้าสู่การตรวจประเมินขั้นที่ 3 Site Visit Review โดยมี วันนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ฯลฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาองค์กรทั้งหมด 4 องค์กร ได้แก่ 1) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรหม จังหวัดสมุทรสงคราม และ 4) บริษัท เพ็ทสไมล์บายด๊อกเตอร์เพ็ท จำกัด ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จะถูกนำเสนอให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ต่อไป