คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่​ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ​ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5-02 ชั้น​ 5 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา​ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดย นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มอบหมายให้ นางสาวญาณิศา แสวงหา เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ทำหน้าที่แทน ซึ่งมี นายสุทิพย์ ไชยเดช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา​คำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะอนุกรรมการ​ จำนวน​ 20 ราย​ ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559