กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกทัพจับมือเหล่าวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกทัพจับมือเหล่าวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน
บ่มเพาะผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าไทยให้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือ บริษัท โกโกอา จำกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และองค์การสะพานปลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิดตัวหลักสูตร CFBEP

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม นายชาย นครชัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน

หลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมใน

สินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน” โดยร่วมกับ บริษัท โกโกอา จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ

ที่ปรึกษาบริษัท โกโกอา จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และองค์การสะพาน

ปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสินค้า

วัฒนธรรม และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน (Culture Family Business

Entrepreneur Program) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ และเผยแพร่ให้ผู้ชมที่สนใจเข้า

ร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันโควิด 19

 

การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม ทั่ว

ภูมิภาคประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับการอบรมออนไลน์จาก

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ใน 3 หลักสูตร 14 รายวิชา เมื่ออบรมออนไลน์แล้ว จะได้รับสิทธิส่งผลงานที่ผ่านการ

พัฒนา จากผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่การประกวด “สุดยอดผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรมของไทย” โดยจะได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 ทีม

การจัดอบรมและกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการฯ กว่า 180 คน

มีผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม กว่า 100 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาสินค้า และแข่งขันการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์

สินค้าไทย โดยผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดความรู้และนำไป

ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภายในงานลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาใน

หลักสูตรแต่ละหลักสูตร โดยมีตัวแทนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต

การลงนามบันทึกครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สินค้าวัฒนธรรม

ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ทุนทางวัฒนธรรมของ

ไทยให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะต่อไป